– Doel / waarden

Doel

Het Ambachtshonk is een hobbywerkplaats voor hout en ambacht. Het is bedoeld als een werkplaats voor fanatieke amateurs in houtbewerking, die zelfstandig / onder toezicht kunnen werken aan een eigen werkstuk, tijdens een vast dagdeel per week, op basis van betaalde deelname.

Daarnaast biedt het Ambachtshonk laagdrempelige workshops aan, gericht op belangstellenden voor hout en ambacht, op basis van open inschrijving (ook voor beginners), bijv. een zaterdag per twee maanden.

Het Ambachtshonk is als stichting een officiële rechtspersoon en ingeschreven bij de KvK onder nummer 65954750.

In de statuten van Stichting Ambachtshonk is de doelstelling als volgt omschreven:

1. De stichting heeft ten doel:
a. het stimuleren en faciliteren van ambachtelijke hobbyisten ter bevordering van de sociale cohesie in de Drechtsteden;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het ter beschikking stellen van werkruimte en machines.

Waarden

 Het Ambachtshonk vindt het belangrijk dat de ‘hobbyfaciliteit’ een collectief karakter heeft en wordt gevormd vóór en dóór gebruikers van het Ambachtshonk. Het Ambachtshonk heeft niet de bedoeling om diensten aan te bieden in eenrichtingsverkeer. Onvermijdelijk zijn er kosten verbonden aan de hobby, dus zal er financieel verkeer zijn, maar in essentie is het de bedoeling dat gebruikers van de faciliteiten zelf ook een bijdrage leveren aan het totaal, anders dan financieel. Bijvoorbeeld als in een vereniging, in de vorm van inzet als opzichter, kennisdeling, inbreng in opstellen van bijvoorbeeld takenlijsten, spelregels en organisatie van activiteiten die de gezelligheid bevorderen.

Het Ambachtshonk spreekt nadrukkelijk van faciliteren van hobbyisten en niet van verhuren van machines en gereedschap. De machines en het gereedschap worden ‘ter beschikking gesteld’ en niet verhuurd, zoals verhuurbedrijven van apparatuur dat doen.

 Het gaat niet om productie en commercie, maar om cultuur en ambacht. Het resultaat waarnaar gestreefd wordt door het Ambachtshonk is niet dat er geld verdiend wordt door de deelnemersbijdragen. Het doel is dat er een ‘clubgevoel’ en saamhorigheid ontstaat rondom het ambacht houtbewerking. De deelnemersbijdrage wordt bepaald op basis van het streven om kosten te dekken. Alle financiële winst die onbedoeld gemaakt zou kunnen worden, zullen de gebruikers vertaald zien in een verlaagde deelnemersbijdrage en / of extra faciliteiten, zoals nieuwe machines. Om commercie en productie te ontmoedigen, zal er geen overeenkomst worden aangeboden, die zou kunnen leiden tot oneigenlijk gebruik van de werkplaats door gebruikers, die wél commerciële productie nastreven.

Het Ambachtshonk streeft verder naar verbinding met de wijk, de gemeenschap, samenwerking met andere huurders van het pand aan de Patersweg.

De winst van het Ambachtshonk is niet een financieel bedrag, maar een groep die elkaar kent en waardeert en daardoor een functie heeft in sociaal cultureel opzicht. Het Ambachtshonk is geen kantoortuin waar gebruikers elkaar niet kennen. Maar een honk waar gelijkgestemde liefhebbers van hout en ambacht elkaar ontmoeten voor de hobby.

banner-naar-maex-profiel